Informovaný souhlas

Svým podpisem na předloženém seznamu stvrzuji, že beru na vědomí a potvrzuji své seznámení s dále uvedeným poučení, kterého se mi dostalo před mým rozhodnutím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů či tento souhlas odepřít vůči Správci údajů spolku Pošumavský auto moto klub v AČR, se sídlem Dobrovského 154, 339 01 Klatovy II, IČ 00479942, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 51774, (dále jen „Správce“).

Poučení:

Jsem si vědom/a, že právní základ pro zpracování uvedených osobních údajů je tento souhlas a že příjemcem těchto osobních údajů může být: Správce a kterákoliv osoba, jakkoli majetkově propojena, ať už přímo nebo nepřímo se Správcem, a to i v případě, že taková osoba je v třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii), pokud Evropská komise rozhodla, že taková třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Příjemcem osobních údajů mohou být i obchodní partneři Správce nebo shora uvedených se Správcem majetkově propojených osob nebo orgány veřejné moci. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů pro uvedený/é účel/y není zákonným ani smluvní požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy a mám právo souhlas odvolat, zejména zasláním e- mailu nebo doporučeného dopisu na kontaktní údaje Správce shora uvedené, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Beru na vědomí, že mám právo:
 1. požadovat od Správce přístup k osobním údajům, tedy mám právo získat od Správce potvrzení, zda moje osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány a pokud jsou moje osobní údaje zpracovávány, mám dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:
 2. Správce mi poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 3. požadovat opravu osobních údajů, tedy aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají, a s přihlédnutím k účelu zpracování mám též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 4. požadovat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), tedy aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 5. požadovat omezení zpracování osobních údajů, tedy právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
 6. na přenositelnost osobních údajů, tedy právo, aby Správce předal moje osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě mého souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mám právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné;
 7. podat stížnost, tedy například zasláním e-mailu nebo doporučeného dopisu na kontaktní údaje Správce shora uvedené; na postup Správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dále svým podpisem na předloženém seznamu stvrzuji, že svobodně a dobrovolně uděluji souhlas spolku Pošumavský auto moto klub v AČR, se sídlem Dobrovského 154, 339 01 Klatovy II, IČ 00479942, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 51774, (dále jen „Správce“),

aby zpracovával tyto osobní údaje, jichž jsem subjektem:

 1. jméno a příjmení, datum narození, údaje o řidičském oprávnění, telefonický a emailový kontakt, doručovací adresa
 2. fotografie
  a to za tímto účelem:
  osobní údaje dle bodu a) shora: účast na rally 54. Rallye Šumava Klatovy, 28. Historic Vltava Rallye,
  Rallye Šumava Legend 2019
  osobní údaje dle bodu b) shora: prezentace Správce

Souhlasím s tím, aby zpracování osobních údajů bylo prováděno automatizovaně i manuálně Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i pověření zpracovatelé, kteří se Správcem uzavřeli zpracovatelskou smlouvu a poskytují dostatečné záruky ochrany mých osobních údajů dle posouzení Správce, případně i další zpracovatelé, které poskytují obdobné záruky.

Beru na vědomí, že osobní údaje budou uloženy
osobní údaje dle bodu a) shora: po dobu konání akce a dle daňových předpisů
osobní údaje dle bodu b) shora: po dobu existence Správce